Odwiedza nas 11 os.

Akcja Katolicka

1Jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI we wrześniu 1928 r.

Nazwa „Akcja Katolicka” pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z 18 grudnia 1903 r. Ten sam papież w encyklice „Il fermo proposito” dał podstawy teologiczne Akcji Katolickiej pod hasłem „instaurare omnia in Christo”.

Formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI w encyklice „Ubi arcano Dei” z 23 grudnia 1922 r. W tej encyklice papież dał impuls do założenia Akcji Katolickiej w Kościele, przez określenie jej celu, istoty, programu, skierowanie zachęt i przestróg w myśl hasła „Pax Christi in Regno Christi”.

Ten sam papież w encyklice „Divini Redemptoris” wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się, jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.

W Polsce przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się na Konferencji Episkopatu Polski w Poznaniu, odbytej w dniach 28-30 kwietnia 1930 r. Dnia 27 listopada 1930 r. papież Pius XI zatwierdził Statut Akcji Katolickiej obowiązujący w całej Polsce. Dwa dni później, kardynał A. Hlond erygował Naczelny Instytut Akcji Katolickiej.

Pierwszym jego dyrektorem został mianowany bp Stanisław Adamski. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce obrany został św. Wojciech. Jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla.

W latach 1939 – 1945 Akcja Katolicka musiała zawiesić swą działalność z powodu trwania II wojny światowej. Z kolei po wojnie nie mogła wznowić działania, gdyż nie pozwalał na to system komunistyczny. Impulsem do ponownego powołania do życia Akcji Katolickiej w Polsce stała się wypowiedź Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do Biskupów polskich w czasie wizyty „ad limina” w Rzymie, 12 stycznia 1993 r.

Papież powiedział wtedy „…Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba, więc aby na nowo odżyła.”

W wyniku tej zachęty powołano Zespół Studyjny do spraw Akcji Katolickiej powołany przez Konferencję Episkopatu Polski (abp. J. Michalik, bp E. Frankowski i bp P. Jarecki oraz sześciu konsultorów świeckich). W roku 1996, z upoważnienia Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Prymas, Kardynał Józef Glemp, powołał dekretem z dnia 2 maja Akcję Katolicką w Polsce. W pierwszym rzędzie celem Akcji Katolickiej jest współpraca katolików świeckich z biskupami i księżmi w celu rozwoju Kościoła katolickiego. Dzieje się to poprzez pogłębienie życia religijnego członków akcji, reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej a także poprzez kształcenie przyszłych działaczy katolickich, którzy będą mogli aktywnie działać w życiu społecznym.

Ponadto Akcja Katolicka może prowadzić działalność oświatową (prowadzić szkoły katolickie), działalność wychowawczą (prowadzić przedszkola i świetlice), działalność wydawniczą (prowadzić drukarnię, drukować biuletyny, gazety, książki katolickie), działalność kulturalną (prowadzić świetlicę, bibliotekę, czytelnię książek i czasopism katolickich), działalność informacyjną (prowadzić rozgłośnię radiową, gazetę parafialną), działalność dobroczynną (obsługiwać stołówkę dla ubogich, noclegownię, kasę pożyczkową), działalność turystyczną (organizować pielgrzymki i wycieczki), działalność sportową (obsługiwać konkursy i zawody), działalność ekologiczną, działalność rehabilitacji młodzieży niepełnosprawnej, a na koniec także działalność gospodarczą (np. działalność na rzecz pomocy bezrobotnym i samotnym). Możliwości angażowania się są ogromne.

13 września 2012 r. odbyło się pierwsze spotkanie z nowym proboszczem Ks. Andrzejem Szkołą, miłe przywitanie, potem modlitwa za kapłanów, ks. Arcybiskupa i misje. „Dziesiątek Tajemnicy Światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia”.

Kwadrans Ewangelizacyjny – Ewangelia wg św. Łukasza 6, 27-38, – Panie Jezu czy nie za dużo żądasz ode mnie? – byśmy kochali wroga, on taki zły, on mnie obraża. Ale powiedziałeś: „… jeśli chcesz to, choć za mną …”. Szło wielu, ale zostało tylko 12. Jak inaczej przekonać niewiernych?, Radykalizm wiary.

Jeśli chcemy być kochani, to musimy kochać, nawet tych, co nas nie kochają, czyli wrogów. Nawracajmy nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem.

Jako członek AK mam więcej obowiązków, Będę Synem Najwyższego na wieki. Katechezę „IX-Katolickość Kościoła” przygotowała Irena Jodłowska.

Komentarz ks. Andrzeja – Kościół nigdy nie zginie, nie przeminie, „… Kto uwierzy i ochrzci się to będzie zbawiony, jako chrześcijanie jesteśmy najbliżej Jezusa, inne wiary są dalej …”. Kościół to ja! Moim zaangażowaniem, moją postawą, wpływam na obraz Kościoła.

Akcja Katolicka to akcja – działanie -„ora et labora”, modlitwa i praca.

Strona internetowa Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej:

www.ak.przemyska.pl

 

 

 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej (zakładka – link do AK)

Asystent Kościelny:

ks. Proboszcz Andrzej Szkoła.

Spotkania – II czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej.


Działalność Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej ustanowiono dekretem z dnia 25 grudnia 1995 roku. W styczniu 1996 roku kilkanaście osób z naszej parafii otrzymało od księdza proboszcza zaproszenie do pracy w Akcji Katolickiej. Przez kolejne dwa lata trwała formacja.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w naszej parafii został powołany Dekretem Metropolity Przemyskiego J.E. Arcybiskupa Józefa Michalika z dnia 9 maja 1998 roku. Oddział liczył 13 członków zwyczajnych oraz jednego członka wspierającego.

Program pracy AK przygotowywany corocznie zawiera szereg zadań, między innymi:

 • Udział w wiosennych i jesiennych Dniach Skupienia,

 • W każdy Pierwszy Piątek miesiąca – adoracja Pana Jezusa w kościele oraz odmawianie modlitwy brewiarzowej,

 • Uczestniczenie w corocznych pielgrzymkach: w maju w diecezjalnej pielgrzymce AK do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, w czerwcu w ogólnopolskiej pielgrzymce AK do Częstochowy,

 • Jesienne spotkania rekolekcyjne w Witowie k/Zakopanego,

 • Przygotowanie i prowadzenie Drogi Krzyżowej oraz adoracji Bożego Grobu,

 • Włączanie się w organizację Dnia Papieskiego,

 • Przygotowywanie święconego oraz wigilii dla osób samotnych,

 • Przygotowanie programu z okazji Święta Niepodległości,

 • Organizowanie festynu „Uśmiech rodzinie”, z którego dochód przeznaczony jest na dożywanie dzieci w szkole.

Stanem na marzec 2013 r., POAK przy naszej parafii liczył 17 osób.

Historia i działalnośćParafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy parafii Chrystusa Króla w Sanoku:

12 stycznia 1993 roku w czasie wizyty „ad limina” w Rzymie, Ojciec Święty Jan Paweł II zwrócił się do zgromadzonych biskupów z prośbą o reaktywowanie Akcji Katolickiej w Polsce.

Odpowiadając na apel papieża, 25 grudnia 1995 roku ksiądz Arcybiskup Józef Michalik, Metropolita Przemyski wydał dekret powołujący Akcję Katolicką w diecezji przemyskiej oraz mianował jej Asystenta, którym został ks. Józef Niżnik.

W naszej parafii ksiądz proboszcz Feliks Kwaśny również podjął szereg działań zmierzających do powstania wymienionego stowarzyszenia. Zadaniem, powołanej przez księdza Feliksa grupy inicjatywnej, było przygotowanie struktur organizacyjnych na szczeblu parafii.

W styczniu 1995 roku cztery osoby uczestniczyły w pierwszym spotkaniu formacyjnym zorganizowanym przez Asystenta diecezjalnego w Zboiskach.

W tym samym roku w listopadzie kolega Krzysztof Salamak oraz ksiądz Marek Jurkiewicz otrzymali upoważnienie do zakładania Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej na terenie dekanatu sanockiego i rzepedzkiego.

W styczniu 1996 roku kilkunastu świeckich z naszej parafiiotrzymało od księdza proboszcza zaproszenie do pracy w wymienionym stowarzyszeniu. Następne lata to systematyczne, trzydniowe spotkania formacyjne, gdzie przygotowywano osoby do pracy w oddziałach parafialnych. Uwieńczeniem pracy księdza proboszcza i kilkunastu świeckich, był dekret księdza Arcybiskupa z dnia 9 maja 1998 roku powołujący Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Chrystusa Króla w Sanoku, księdza Feliksa Kwaśnego na Asystenta oraz Adama Wilusza na pierwszego prezesa stowarzyszenia.

Nominacje odebrano z rąk ks. Arcybiskupa Józefa Michalika podczas majowej pielgrzymki do św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

Grupę tworzyło trzynastu członków zwyczajnych oraz jeden członek wspierający. Adam Wilusz przewodził grupie do 2002 roku, w którym to na prezesa mianowano Elżbietę Magusiak. Od listopada 2011 roku funkcję tę pełni Teresa Pawłowska.

Na comiesięcznych zebraniach praca członków stowarzyszenia koncentruje się na zadaniach formacyjnych, które polegają na rozszerzaniu wiedzy o życiu Kościoła, o jego historii, o Eucharystii i innych aspektach związanych z Kościołem. Opieramy się między innymi na materiałach otrzymywanych każdego roku z Zarządu Krajowego lub Diecezjalnego Akcji Katolickiej, które zawierają kierunki działania i tematykę do podejmowania w poszczególnych latach. Od samego początku realizujemy zadania zgodnie ze statutem Akcji Katolickiej w Polsce.

Podstawowym i najważniejszym zadaniem formacyjnym dla członków Akcji Katolickiej jest stałe poznawanie Chrystusa.

Zadanie to realizujemy systematycznie podczas tzw. kwadransa ewangelicznego, który jest podstawowym punktem spotkań programowych. Kwadrans ewangeliczny to czytanie Pisma Świętego i słuchanie rozważań tematycznych, wygłaszanych przez księdza Asystenta.

Poznawanie i umacnianie naszej wiedzy o nauce Pana Jezusa to również uczestnictwo w dniach skupienia – wiosennych i jesiennych oraz w rekolekcjach i pielgrzymkach. Aktywnie uczestniczymy w trzech podstawowych pielgrzymkach: majowej do Świętego Andrzeja Boboli w Strachocinie, czerwcowej do Pani Jasnogórskiej oraz listopadowej, na coroczne spotkanie członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w katedrze przemyskiej.

Przez cały czas naszej działalności byliśmy i nadal uczestniczymy w wielu innych pielgrzymkach, a mianowicie:

 • W marcu 2000 roku przedstawiciele naszego parafialnego oddziału wzięli udział w Ogólnonarodowej Pielgrzymce Akcji Katolickiej do Ziemi Świętej,

 • W latach 1998 – 2007 rokrocznie we wrześniu wyjeżdżaliśmy do Witowa k/Zakopanego na jesienne „Spotkania z Bogiem w przyrodzie”,

 • W 2009 roku rozpoczęliśmy przemierzanie Ukrainy od zwiedzania zabytków Lwowa, w roku następnym podróżowaliśmy po Kresach Wschodnich, a w 2011 po Krymie,

 • Wielu członków naszego stowarzyszenia pieszo wędrowało w dniu 15 sierpnia do Starej Wsi.

 • Jesteśmy też na pielgrzymkach organizowanych dla członków Róż Różańcowych i Rycerstwa Niepokalanej.

Dni skupienia, rekolekcje oraz pielgrzymki to modlitwa, codzienne uczestnictwo we Mszy św., wysłuchanie Słowa Bożego i tematycznych konferencji oraz udział w nabożeństwach.

Wszystkie spotkania Akcji Katolickiej, zarówno te programowe jak również organizowane na szczeblu dekanalnym, archiprezbiterialnym czy diecezjalnym poprzedza Msza św. W ciągu roku odbywa się kilka takich spotkań – coroczne, styczniowe spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej z arcybiskupem Michalikiem, spotkania pokongresowe, festynowe, opłatkowe i majówki. Pogłębianie formacji chrześcijańskiej to również przygotowanie i prowadzenie październikowej modlitwy różańcowej, Drogi Krzyżowej, adoracji Bożego Grobu w Wielki Piątek. Naszym obowiązkiem jest codzienne rozważanie Pisma Świętego, bieżące poznawanie różnych dokumentów Kościoła i czytanie prasy katolickiej.

Jednym z zadań członka Akcji Katolickiej jest aktywność w życiu społecznym. W poprzednich latach przygotowywaliśmy wieczory pieśni i poezji Maryjnej oraz wieczory związane z Dniem Niepodległości, organizowaliśmy festyn „Uśmiech Rodzinie”, z którego dochód przeznaczony był na dożywianie dzieci w szkołach. Rokrocznie przygotowujemy wigilię i święcone dla osób samotnych oraz spotkanie opłatkowe dla grup działających przy naszym kościele. W miarę potrzeb i naszych możliwości finansowych wspieramy działania grupy charytatywnej. W okresie wydawania gazetki parafialnej, włączaliśmy się w jej redagowanie, a obecnie na bieżąco tworzymy stronę internetową parafii poświęconą naszemu stowarzyszeniu.

Jesteśmy grupą, która pragnie pogłębiać swoją wiarę i wiedzę religijną, oraz współpracując z księdzem proboszczem, współtworzyć rzeczywistość naszej parafii. Staramy się kierować w życiu codziennym społeczną nauką Kościoła, która jest oparta na Ewangelii Chrystusa.

Zachęcamy wiernych z parafii Chrystusa Króla w Sanoku do wstępowania w szeregi naszego stowarzyszenia – Akcji Katolickiej. Zapraszamy na spotkania w każdy drugi czwartek miesiąca (oprócz sierpnia) po wieczornej Mszy św. do salki stowarzyszenia w dolnym kościele.

Z bieżących wydarzeń (zakładka – link do AK)

Print Friendly and PDF
2013 - 2017 © ChrystusKrol.Esanok.pl
Realizacja na podstawie materiałów powierzonych: Obsluga-Medialna.pl

Parafia pw. Chrystusa Króla w Sanoku, 38-500 Sanok ul. Jana Pawła II 55